Списък на видовете птици, които могат да се наблюдават в Източните Родопи / 3

# Scientific name / Научно име English name Име на български език
61 Tachymarptis melba Alpine Swift Алпийски бързолет
62 Apus apus Common Swift Черен бързолет
63 Alcedo atthis Common Kingfisher Земеродно рибарче
64 Merops apiaster European Bee-eater Обикновен пчелояд
65 Coracias garrulus European Roller Синявица
66 Upupa epops Eurasian Hoopoe Папуняк
67 Jynx torquilla Eurasian Wryneck Въртошийка
68 Dendrocopos minor Lesser Spotted Woodpecker Малък пъстър кълвач
69 Dendrocopos medius Middle Spotted Woodpecker Среден пъстър кълвач
70 Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker Голям пъстър кълвач
71 Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker Сирийски кълвач
72 Dryocopus martius Black Woodpecker Черен кълвач
73 Picus viridis Eurasian Green Woodpecker Зелен кълвач
74 Picus canus Grey-faced Woodpecker Сив кълвач
75 Melanocorypha calandra Calandra Lark Дебелоклюна чучулига
76 Calandrella brachydactyla Greater Short-toed Lark Късопръста чучулига
77 Galerida cristata Crested Lark Качулата чучулига
78 Lullula arborea Wood Lark Горска чучулига
79 Alauda arvensis Eurasian Skylark Полска чучулига
80 Riparia riparia Sand Martin Брегова лястовица
81 Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin Скална лястовица
82 Hirundo rustica Barn Swallow Селска лястовица
83 Hirundo daurica Red-rumped Swallow Червенокръста лястовица
84 Delichon urbica Northern House-martin Градска лястовица
85 Motacilla alba White Wagtail Бяла стърчиопашка
86 Motacilla flava Yellow Wagtail Жълта стърчиопашка
87 Anthus campestris Tawny Pipit Полска бъбрица
88 Anthus trivialis Tree Pipit Горска бъбрица
89 Lanius collurio Red-backed Shrike Червеногърба сврачка
90 Lanius minor Lesser Grey Shrike Черночела сврачка